Regulamin

Regulamin dla klientów firmy Bieszczadersi.pl

§ 1

1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług firmy i serwisu Bieszczadersi.pl, przez firmę zamawiającą usługę zwaną dalej KLIENTEM zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
2. Zapoznanie się z regulaminem jest konieczne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie
3. Witryna www.Bieszczadersi.pl jest Serwisem informacyjno-promocyjnym.
4. Korzystanie z usług firmy Bieszczadersi.pl - D.I.Z Krystian Gazda jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.

§ 2

1. Rejestracja Klientów dokonywana jest samodzielnie bądź przez Administratora firmy Bieszczadersi.pl. Wpis jest ogólnodostępny po zatwierdzeniu jego prawidłowości przez Klienta.
2. Administrator zobowiązuje się do wysłania Klientowi kopii regulaminu oraz RACHUNEK za zamówione usługi w ciągu 7 dni roboczych od daty umieszczenia wpisu w bazie portalu Bieszczadersi.pl.
3. Z chwilą zaksięgowania płatności za zamówione usługę, Administrator wystawia potwierdzenie otrzymania zapłaty za zamówioną usługę.
4. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).
5. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Internetowym Serwisie Noclegowym zakończoną skutecznym założeniem Konta. 
6. Użytkownik, który zamierza dodać do Internetowego Serwisu  www.Bieszczadersi.pl swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego opublikowanie oferty.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni), oraz treści zawartych w prezentacji.

§ 3

1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

a) Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji,
b) Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,
c) Nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,
d) Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),
e) Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci)

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług, wystawienia dowodów księgowych oraz udostępnianie tych danych podmiotom współpracującym. Firma oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

§ 4

1. Klient może zakończyć współpracę z Administratorem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty za zamówioną usługę.
Aktywność użytkowników w Serwisie: przesyłanie materiałów, korzystanie z części społecznościowe, publikowanie ofert i obiektów.
2. Użytkownik ma prawo przesyłania do serwisu swoich informacji, materiałów, dokumentów, udzielania się i wyrażania swoich opinii na Forum Turystycznym oraz zachęcania do skorzystania z własnej bazy noclegowej w dziale Ogłoszenia. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników Witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów systemu komputerowego Bieszczadersi.pl, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.
W związku z powyższym Użytkownik w pełni zgadza się, że jego aktywność w ramach serwisu i Konta:

a) nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna. Użytkownik nie może zatem przesyłać do serwisu lub wykorzystując mechanizmy serwisu żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji, materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
b) nie może naruszać praw innych Użytkowników Witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi, 
c) jest zobowiązany powstrzymać się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach Witryny,
d) nie będzie wykorzystywać mechanizmów serwisu do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam,
e) Zgadza się, aby wydawca Serwisu Bieszczadersi.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego wpisu Użytkownika bez podania przyczyny.
3. Wszelkie spory których nie reguluje niniejszy regulamin regulują i mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

Szukaj w serwisie